Jak rozliczyć i wypełnić PIT 8c?

PIT 8C to specyficzny formularz. Służy on generalnie do wykazania dochodów, uzyskanych z kapitałów pieniężnych. PIT 8C jest przygotowywany w pierwszej kolejności przez biura maklerskie, a także inne instytucje rynku finansowego, które nie pobierają ryczałtu.

 W jaki sposób należy rozliczać PIT 8C?

Rzecz jasna, PIT 8C nie składamy do urzędu skarbowego. Jest on podstawą do przeniesienia podanych na nim kwot na formularz PIT 38. Co innego, jeśli inwestowaliśmy nasz kapitał za granicą. Możliwe, że wówczas otrzymamy zeznanie podatkowe zagranicznego wzoru, natomiast nie uzyskamy PIT 8C. Trzeba wtedy samodzielnie obliczyć wysokość należnych kwot i uzyskanych dochodów. Na PIT 8C nie znajdzie się z kolei podatek pobierany ryczałtem, przykładowo od środków z tytułu posiadania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych czy od lokat bankowych.

Terminy sporządzenia i przesłania

PIT 8C płatnik sporządza i przesyła urzędowi skarbowemu do końca stycznia kolejnego roku. Natomiast podatnikowi należy go przesłać do końca lutego. Może być to w formie elektronicznej lu tradycyjnej.

PIT 8C dotyczy papierów wartościowych i instrumentów pochodnych (opcje, kontrakty terminowe) zbytych odpłatnie. Nie obejmuje więc np. ich umorzenia lub zamiany. Dotyczy on także odpłatnego nabycia lub zbycia udziałów w spółkach prawa handlowego z osobowością prawną. Urzędowi skarbowemu trzeba więc zadeklarować także sprzedanie akcji spółki, która nie jest notowana na żadnej giełdzie.

Wysyłka PIT 8C razem z innymi zeznaniami

Pewnym ułatwieniem dla płatnika w tej sytuacji jest fakt, że może on jedną transmisją przesłać zbiorczo w formie elektronicznej maksymalnie 20 tysięcy druków PIT 11, PIT 8C i PIT-R. Uzyskuje wtedy jedno zbiorcze Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, co jest łatwiejsze przy przechowywaniu i ewidencjonowaniu. Pozwala też zaoszczędzić czas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *