PIT-37

PIT-37 jest najpopularniejszym formularzem używanym przez Polaków. W ten sposób rozliczana jest najszersza grupa podatników: osoby uzyskujące przychody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej 18-32%. Nie ma konieczności abyśmy samodzielnie wyliczali i odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy, jednak musimy pamiętać, iż złożenie zeznania podatkowego jest obowiązkowe.

PIT-37- kto wypełnia?

Do osób wypełniających PIT-37 zaliczamy osoby:

• uzyskujące wynagrodzenia za pracę lub z tytulu innego stosunku służbowego,

• pobierające emerytury,renty oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne,

• otrzymujące zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego,

• prowadzące działalność osobistą,

• uzyskujące przychody z tytułu praw autorskich lub innych praw majątkowych,

Osoby objęte PIT-37 nie mogą prowadzić działalności gospodarczej oaz działów specjalnych produkcji rolnej. Nie mogą też obniżać swojego dochodu o straty z ubiegłych lat oraz doliczać dochodów małoletnich dzieci.

PIT-37 możemy wypełniać przy łącznym opodatkowaniu obu małżonków. Warunkiem jest pozostowanie poprzez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, w tym czasie nie może zostać także przerwana ich łączność majątkowa. Małżonkowie nie powinni także podlegać przepisom pozarolniczej działalności gospodarczej oraz specjalnej produckji rolnej.

PIT-37 może być rozliczany w sposób preferencyny przez szeroką grupę osób. Prawo do takiego rozliczania mają osoby pozostające w stanie panieńskim lub kawalerskim, osoby rozwiedzione, osoby w separacji, wreszcie osoby, których współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności. W myśl ustawy osobom takim, jednocześnie wychowującym dziecko przysługuje zasiłek lub renta socjalna. Jeśli osoba samotnie wychowuje dziecko uczące sie do 25 roku życia (nie uzyskujące dochodów, podlegające opodatkowaniu) również przysługuje jej rozliczanie w sposób preferencyjny.

 

Terminy w PIT-37

Terminem do złożenia PIT-37 jest ostatni dzień kwietnia roku następującego po roku rozliczanym.

Załączniki

Do PIT-37 załączamy:

PIT/O przy odliczeniach nie związanych z ulgami mieszkaniowymi,

PIT/D przy wydatkach mieszkaniowych,

PIT-2K odliczając ulgę odsetkową przy spłacie kredytu na mieszkanie, składamy razem z PIT/D

Program PIT-37 2013/2014

Wypełnianie formularza PIT-28

Sprawdzony program do PIT-37

Dobry i sprawdzony program do PIT zdecydowanie ułatwia rozliczenie PITa. Za pomocą naszego programu możesz wypełnić PIT-37 oraz pozostałe druki PIT za 2013 rok. Nasz program obsługuje bowiem dodatkowo PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Nasza aplikacja umożliwia wysłanie deklaracji prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więcej czasu na stanie w kolejce w Urzędzie Skarbowym.